ประกาศผลการจัดลำดับนักเรียนที่ลายมือสวย
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านผักคำภู

ระดับชั้น

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

ป.1/1

1

2

3

4

5

เด็กชายสุวพัชร  นรบุตร

เด็กหญิงเอมอร  โสมชัย

เด็กชายปรเมษ  คนเพียร

เด็กหญิงเยาวลักษณ์  งามแสง

เด็กชายธนกฤต  พิษสุวรรณ

 

ป.1/2

1

2

3

4

5

6

เด็กชายสุวชัย  นรบุตร

เด็กชายณัฐภูมิ  วงศรีลา

เด็กชายธนพงษ์  นามเนา

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฤทธ์ภักด์

เด็กหญิงกัญญา  แสงอรุณ

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วงศรีลา

 

ป.2/1

1

2

3

4

5

เด็กหญิงกมลชนก  จำปาแก้ว

เด็กหญิงอรนลิน  เจ้ยน้อย

เด็กหญิงสุทธิกานต์  ก้อนอิน

เด็กชายราชมงคล  โถชาลี

เด็กหญิงศิรินทร  นามเนา

 

ป.2/2

1

2

3

4

5

เด็กหญิงมณภา  สาลิกา

เด็กหญิงวารินท์  สีเทียวไทย

เด็กหญิงนิภาพร  อุ่นทรัพย์

เด็กหญิงไพลิน  ไพเรืองโสม

เด็กชายอดิศร  พรหมหากุล

 

ป.3/1

1

2

3

4

5

เด็กชายศาสตร์สิริ  วงศรีลา

เด็กหญิงสุรภา  ไชยแสน

เด็กหญิงนารีวรร  ข่วงทิพย์

เด็กชายนริติภัทร  ไชยเชษฐ์

เด็กชายปกาศิต  สมร

 

ป.3/2

1

2

3

4

5

เด็กชายราเชทร์  ชาวหะสี

เด็กหญิงขวัญจิรา  โถชาลี

เด็กชายสุรยุตย์  พันเงิน

เด็กชายชนายุทธ  สีเทียวไทย

เด็กชายเฉลิมชัย  ไผ่สีทา

 

ป.4

1

2

3

4

5

เด็กชายภูมินทร์  ทองแก้ว

เด็กชายจีรศักดิ์  วงศรีลา

เด็กชายสรยุทธิ์  ทาอินทะ

เด็กหญิงธิดารัตน์  คุณพิมโพธิ์

เด็กชายชัชวาล  นาดีศรีสุข

 

ป.5

1

2

3

4

5

เด็กชายเทพฤทธิ์  นนรบุตร

เด็กหญิงรัชฏนพร  ถึงภูวง

เด็กหญิงสุพิชญา  วงศรีลา

เด็กชายปฏิภัทร์  โสมชัย

เด็กหญิงสุชานันท์  ทาระสา

 

ป.6

1

2

3

4

5

เด็กหญิงปนัดดา  ถานะลุน

เด็กหญิงเมย์วดี  ราชสุภา

เด็กชายวัชรพงษ์  มาตขาว

เด็กหญิงณิชาภัทร  โถชาลี

เด็กหญิงวรรณิภา  วันดี

 

ม.1

1

2

3

4

5

เด็กชายอภิวัฒน์  พิมพา

เด็กหญิงพรชิตา  วงศรีลา

เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำมะเมือง

เด็กชายเอกสิทธิ์  โถชาลี

เด็กชายธีรวัฒน์  วงศรีลา

 

ม.2

1

2

3

4

5

เด็กหญิงกฤติยา  อุปพงษ์

เด็กหญิงศิริรัตน์  จันเพ็งเพ็ญ

เด็กหญิงสุมิตรา  เวฬุวนารักษ์

เด็กหญิงปิยฉัตร  คนเพียร

เด็กชายสุรชัย  วงศรีลา

 

ม.3

1

2

3

4

5

นางสาวนันทนัช  นรบุตร

นางสาวฑัญธิวา  แก้วเคน

นางสาวนิภาพร  ถึงภูวงค์

นางสาวทิพยาภรณ์  สีเทียวไทย

นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีเทียวไทย